Site icon แบรนด์ ฟอร์ ทาเลนท์ – เว็บไซต์รวบรวม บทความ ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ อาหาร การออกกำลังกาย สถานที่เที่ยว และความบันเทิง

มารยาททางสังคมมีอะไรบ้าง

Business meeting - man and woman handshake

เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม และทุกคนย่อมมีความแตกต่างทั้งด้านความคิด พฤติกรรม และบุคลิกภาพ ดังนั้น เมื่อจะสมาคมหรือเข้าต้องอยู่ร่วมกันในสังคม นอกจากจะต้องมีกฏ กติกา เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแล้ว ยังต้องมี “มารยาท” เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้อื่น และยังเป็นการให้เกียรติต่อตนเองอีกด้วย 

การมีมารยาทสำคัญต่อการอยู่กันในสังคม เพราะเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติกัน ให้ความความเคารพต่อกัน แต่คนไทยยุคใหม่ในปัจจุบัน มักจะชอบทำอะไรแบบง่าย ๆ ถือเอาความสะดวกสบายของตน จนกลายเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยไร้มารยาทอย่างไม่ตั้งใจ

มารยาทคืออะไร 

มารยาททางสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลพึงมีและปฏิบัติในสังคม ประกอบไปด้วย วาจา กิริยา สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมตามกาลเทศะ ซึ่งบุคลิกภาพของตัวบุคคลจะบ่งบอกว่าคน ๆ นั้น มีสัมมาคารวะ ความสุภาพ อ่อนน้อม และระเบียบวินัยมากน้อยเพียงใด 

มารยาททางสังคมมีกี่ประเภท 

ประเภทของมารยาท แบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ 

มารยาททั่วไป 

1. การแต่งกายให้เหมาะสมกับเวลา สถานที่ เป็นการแสดงออกถึงผู้มีวัฒนธรรม  

2. สำรวมวาจา กิริยา ท่าทาง ไม่พูดคำหยาบคาย ไม่ก้าวร้าวต่อผู้อื่น 

3. มีความเกรงใจ คือ การรู้จักระวังความรู้สึกของผู้อื่นในเรื่องต่อไปนี้ 

4. ไม่ถือวิสาสะ คือ การไม่ปฏิบัติในเรื่องต่อไปนี้ 

5. ให้เกียรติผู้อื่น มี 2 แบบด้วยกัน คือ ให้เกียรติด้วยวาจา และ ให้เกียรติด้วยท่าทาง 

ให้เกียรติทางวาจา เช่น 

ให้เกียรติด้วยท่าทาง เช่น 

6. กล่าวคำ “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ให้ติดเป็นนิสัย แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม 

7. ไม่สั่งพร่ำเพรื่อ หรือ ไม่พูดเพ้อเจ้อ คือ ไม่พูดออกนอกเรื่อง หรือพูดนอกประเด็นสำคัญ และไม่สั่งย้ำ ๆ 

8. อ่อนน้อมถ่อมตน คือ การไม่เย่อหยิ่ง จองหอง แต่มีความสุภาพต่อทุกคน และไม่ถือตนกับผู้ที่อ่อนวัยหรือผู้ที่ยศตำแหน่งด้อยกว่า 

9. มีความเคารพ รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ การยกมือไหว้ ทักทาย ไม่ต่อปากต่อคำหรือเถียงผู้ใหญ่ แต่ให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลในกรณีที่ความคิดต่างกับผู้สูงวัยกว่า ใช้คำพูดและแสดงท่าทางด้วยความเคารพ 

มารยาทตามกาลเทศะ 

1. การนั่ง มี 2 แบบ ได้แก่ 

2. การยืน มี 2 แบบ ได้แก่ 

3.การเดิน มี 4 แบบ ได้แก่ 

ผู้ที่มีมารยาท บ่งบอกถึงผู้มีวัฒนธรรมและเจริญแล้วด้วยสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้อื่น และยังเป็นการให้เกียรติตนเองอีกด้วย ซึ่งในยุคปัจจุบันนั้นนับว่าผู้คนเริ่มมีมารยาทสังคมกันน้อยลง เป็นที่น่าเสียดาย เพราะการมีมารยาท จะช่วยเสริมเสน่ห์ให้ตัวบุคคล และเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก เพียงเริ่มจากที่บ้านด้วยการอบรมเพาะบ่มมารยาทที่ดีงามให้กับบุตรหลาน ให้เป็นพฤติกรรมจนกลายเป็นนิสัยที่ดีเพื่อนำไปใช้เมื่อต้องอยู่ร่วมกับสังคม 

Exit mobile version